Fjalori i gjuhës kineze të shenjave

Kategoritë


astronomi, gjeografi

biologjik, kafshët, bimët

trup, titull, profesion, mbiemër

qytetërim, histori, kulturë

veshje, Ushqimi dhe domosdoshmëritë ditore

kulturë, arsim, sportiv, higjienë

industri, arkitekturë, financë, tregtisë, bujqësi

Shkencë e informacionit & teknologji

jetë, punë, Aktivitete sociale

Matematikë, fizikë, kimi

Mbrojtja Kombëtare, diplomatik

Të tjerët, Fjalë funksioni

filozofi, etikë, psikologji, Sjellje

politik, juridik

shtet, natyrë, karakteristikë

kohë, Hapësirë

trafik, transport