Phau ntawv txhais lus Suav lus piav tes

Pawg


Astronomy Astronomy, Geography

Tshuaj lom neeg, tsiaj txhu, ntsaub

Ce, Npe, Kev ua hauj lwm, Qauv

Kev Ua Neeg Pov Thawj, Keeb kwm, nyuas

khaub ncaws, Cov Khoom Noj thiab Cov Txheej Txheem Txhua Hnub

nyuas, Kev kawm ntawv, Kev ua si, Tu lub cev

Kev lag luam, Architecture, Hais txog nyiaj txiag, Luam, ua liaj ua teb

Kev Kawm Txog Yam Xeeb Txawm Muaj & Tej txuj ci tshiab

Lub neej, Ua haujlwm, Cov Kev Ua Ub No

Kev Kawm Txog Zauv, Physics, Chemistry

Cov neeg ua txhaum ntawd lub teb chaws, Diplomatic

Lwm tus, Lo lus

Philosophy, Ethics, Psychology, tus cwj pwm coj

Thoj, raws li txoj cai

Xeev, Xeebtxob, Xeeb ceem

Sij hawm, qhov chaw

tsheb khiav, Thauj