Ntawv Suav Lus Txhais Lus Txhais

Pawg


Ntawv hnub qub, Keeb Kwm

Kev lom, Tsiaj txhu, Nroj Tsuag

Lub cev, Npe, Kev Haujlwm, Xijpeem

Kev Ua Neej, Keeb Kwm, Kab lis kev cai

Khaub Ncaws, Khoom Noj Khoom Noj thiab Txhua Yam Yuav Tsum

Kab lis kev cai, Kev kawm, Cov kev ua si, Kev nyiam huv

Kev Lag Luam, Cov qauv ua tsev, Nyiaj txiag, Kev Ua Lag Luam, Ua liaj / teb

Cov Ntaub Ntawv Kev Kawm & Tshuab

Lub Neej, Ua haujlwm, Kev Ua Si Ua Si

Kev ua lej, Kuaj Mob, Chemistry

Kev Tiv Thaiv Lub Tebchaws, Tus sawv cev

Lwm tus, Cov lus muaj nuj nqi

Lub tswv yim, Kev coj zoo, Kev siab ntsws, Kev coj cwj pwm

Nom tswv, Raws li txoj cai

Xeev, Xwm, Yam ntxwv

Sijhawm, Chaw

Tsheb, Thauj