Sineesk Gebeartetaal Wurdboek

Kategoryen


Stjerrekunde, Geografy

Biologysk, Bisten, Planten

Lichem, Titel, Berop, Efternamme

Beskaving, Skiednis, Kultuer

Klaaiïng, Iten en deistige needsaak

Kultuer, Oplieding, Sport, Hygiëne

Yndustry, Boukunde, Finânsjes, Handel, Lânbou

Ynformaasje Wittenskip & Technology

Libben, Wurk, Sosjale aktiviteiten

Wiskunde, Natuerkunde, Skiekunde

Nasjonale ferdigening, Diplomatyk

Oaren, Funksje wurden

Filosofy, Etyk, Psychology, Hâlden en dragen

Polityk, Legaal

Steat, Natuer, Karakteristyk

Tiid, Rûmte

Ferkear, Ferfier